Nasze serwisy: EduAlert, Studia, Biolog.pl, GMO    Google

 Stwórz kontoStrona główna | Publikacje | Aktualności | Top 10  

Menu
· Strona główna
· Publikacje
· Aktualności
· Programy edukacyjne
· Top 10
· Archiwum
· Kontakt
· Szukaj

Sponsorzy

Konkursy
opis

Aktualności w biolog.pl
·Projekt Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja
·Galeria Festynu Nauki w Krakowie 2014 - dzień pierwszy
·UROCZYSTE OTWARCIE FESTIWALU NAUKI W KRAKOWIE
·Uniwersytet Warszawski najlepszą uczelnią w Polsce!
·Dzisiaj pierwszy dzień Festiwalu Nauki w Krakowie 2014
·genETYCZNE gry
·Kolejna V edycja przyrodniczych spacerów po Krakowie!
·BIOLOG.PL zaprasza na XIV OGÓLNOPOLSKIE DNI OWADA
·Ekokrok z Fundacją Roca - głosowanie na najlepsze filmy Festiwalu We ART Water
·Konkurs: Pies w wielkim mieście

przeczytaj więcej...

Korepetycje

Dodaj własne ogłoszenie w portalu " korepetycje".
(Największa polska baza korepetytorów)


Reklama

  
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
Grzegorz Zacharjasz


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpocząłem 1 IX 2000 roku po pozytywnym zaopiniowaniu planu rozwoju zawodowego przez panią Dyrektor Szkoły mgr ……….

Plan rozwoju zawodowego jaki sporządziłem składał się z czterech zasadniczych części:

  1. SFERA ORGANIZACYJNA
  2. SFERA OSOBISTA
  3. SFERA DYDAKTYCZNA
  4. SFERA WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZA

Podam teraz szczegółowo wykaz osiągnięć i porażek w trakcie realizacji w/w planu analizując poszczególne sfery rozwoju zawodowego. Chciałbym nadmienić, iż wszelkie dowody realizacji zaplanowanych działań, w postaci załączników, zostaną podane w dokumentacji dołączonej do wniosku o postępowanie egzaminacyjne.

 

 

I. SFERA ORGANIZACYJNA

W punkcie tym zaplanowałem następujące zadania:

  1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.

Dokonałem:

a) Analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 VIII 2000r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela. Na podstawie tego rozporządzenia sporzą-dziłem dokumentację spełnienia powinności i wymagań na stopień nauczyciela mianowanego.

- Ustawa z dnia 18 II 2000r. zamianie ustawy – Karta Nauczyciela.

- Materiały CODN dotyczące awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Sporządziłem wniosek o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego, wraz z analizą kompetencji, w której zawarłem dotychczasowe osiągnięcia.

  1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Przeprowadziłem rozmowę z opiekunem, na której określiliśmy zasady wzajemnej współpracy w czasie trwania stażu, wzajemnej obserwacji zajęć.

Ustalono min. prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora, ewentualnie doradcy metodycznego raz w miesiącu, obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli dwa razy w miesiącu. Wszystkie założenia w tej kwestii zostały zrealizowane. W trakcie trwania stażu systematycznie gromadziłem dokumentację dotyczącą przeprowadzonych zajęć, obejmującą głównie scenariusze przeprowadzonych zajęć, jak również wnioski, opinie i uwagi co do zamierzonych celów i ich realizacji.

  1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

a) Przez cały rok wdrażałem WSO.

b) Brałem udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli poprzez udział w wielu warsztatach i konferencjach metodycznych (wykaz będzie podany w III.pkt.3).

c) Systematycznie kontaktowałem się z rodzicami:

- na zebraniach,

- na spotkaniach indywidualnych,

z każdego zebrania sporządziłem krótką notatkę, informującą o

treściach przekazywanych na zebraniu, spotkania indywidualne z rodzicami również były odnotowywane.

d) Przewodniczyłem Komisji Inwentarzowej.

e) Uczestniczyłem w komisji pracującej nad planem rozwoju szkoły.

f) Uczestniczyłem w komisji opracowującej plan wychowawczy szkoły.

g) Opracowałem zestaw programów nauczania matematyki dla klas IV-VI opartych o program nr DKW – 4014 – 139/99.

h) Uczestniczyłem w pracach komisji opracowującej raport: „mierzenie jakości pracy szkoły”.

i) Opracowałem szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki dla Sześcioletniej Szkoły Podstawowej ( uzupełniłem opracowane już wcześniej przeze mnie).

j) Uczestniczyłem w organizacji próbnego sprawdzianu wiadomości po sześcioletniej szkole podstawowej.

  1. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

W trakcie trwania stażu systematycznie gromadziłem dokumentację z przeprowadzonych zajęć w postaci:

a) zaświadczeń z odbytych warsztatów, szkoleń, kursów doskonalących, konferencji metodycznych itp.

b) scenariuszy lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli czy też dyrektora szkoły,

c) scenariuszy lekcji przeprowadzonych przez innych nauczycieli, które hospitowałem,

d) zdjęć, scenariuszy i nagrań video z uroczystości szkolnych, których byłem organizatorem lub współorganizatorem,

e) wyciągów z protokołów Rady Pedagogicznej potwierdzających moje zaangażowanie w pracy dydaktycznej zarówno w trakcie trwania stażu jak i przed jego rozpoczęciem, a także potwierdzających moje uczestnictwo w wielu konferencjach szkoleniowych,

f) kopii odczytów jakie prowadziłem w ramach pedagogizacji rodziców na zebraniach z rodzicami,

g) wielu innych dokumentów potwierdzających moje zaangażowanie w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Gromadziłem również dokumentację w postaci:

a) notatek z rozmów indywidualnych zarówno z rodzicami jak i z uczniami, dotyczących głównie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w klasie,

b) notatek z przeczytanych lektur z zakresu pedagogiki i dydaktyki matematyki,

c) wyników analiz zadań klasowych, ankiet i różnego rodzaju badań pedagogicznych, przeprowadzanych w klasie, opracowanych komputerowo,

d) kopii przepisów prawa oświatowego, a także artykułów dotyczących reformy edukacji a zwłaszcza awansu zawodowego nauczyciela,

e) prac uczniów, wypowiedzi pisemnych, prac plastycznych, dyskietek z opracowaniami komputerowymi, itd.

  1. Przygotowanie projektu sprawozdania.

Na podstawie planu rozwoju zawodowego, po systematycznym gromadzeniu, analizowaniu i opracowywaniu dokumentacji dokonałem szczegółowego opisu realizacji zamierzonych celów, który to opis stanowi treść niniejszego sprawozdania.

Jak widać wszystkie zaplanowane w tej sferze rozwoju zadania

zostały zrealizowane. Najwięcej kłopotu w realizacji planu rozwoju zawodowego w tej sferze sprawiło mi przygotowanie projektu sprawozdania z uwagi na ogrom kwestii do których należało się ustosunkować oceniając realizację zamierzonych celów.

II. SFERA OSOBISTA

W punkcie tym zaplanowałem następujące zadania:

1. Ocena własnych kompetencji i umiejętności.

Jeszcze na początku roku szkolnego opracowując plan rozwoju zawodowego sporządziłem analizę posiadanych kompetencji i umiejętności

w której zawarłem:

a) poziom wykształcenia – posiadane kwalifikacje,

b) ukończone wcześniej kursy doskonalące,

c) ukończone wcześniej warsztaty i konferencje metodyczne,

d) ocenę dotychczasowej pracy,

e) otrzymane nagrody i wyróżnienia.

2. Obserwacja uczniów.

Przez cały czas trwania stażu ( i oczywiście wcześniej) prowadziłem systematyczne obserwacje uczniów przede wszystkim w klasie w której jestem wychowawcą.

1) Opracowałem i przeanalizowałem:

a) ankiety „ test niedokończonych zdań” mający na celu:

- pogłębienie mojej wiedzy na temat sytuacji rodzinnej wychowanków,

- poznanie stosunku dzieci do otaczającego ich świata, szkoły, klasy,

b) ankiety „test Moreno” mający na celu:

- pogłębienie mojej wiedzy na temat stosunków panujących w klasie,

- poznanie stosunku do kolegów i koleżanek z klasy.

c) ankiety „ właściwości (cechy psychiczne) ważne w kontaktach międzyludzkich” mające na celu poznanie takich cech osobowych ucznia jak: otwartość, bezpośredniość, akceptacje uczuć, samopoznanie, autentyczność, życzliwość czy inicjatywę.

d) ankiety „plebiscyt życzliwości i niechęci”, mający na celu:

- pogłębienie mojej wiedzy na temat stosunków panujących w klasie,

- poznanie stosunku do kolegów i koleżanek z klasy.

f) prace plastyczne uczniów:

- „moja szkoła”.

- „dobry i zły dotyk”,

- „miejsce w którym chciałbym być w czasie wakacji”,

g) wypracowania uczniów na temat:

- co mi się podoba, a czego nie lubię w mojej klasie i szkole”.

- „co mnie boli a co denerwuje?”.

h) ankiety (anonimowe) na temat „jaka była matematyka?”, które miały na celu poznać:

- stosunek dzieci do przedmiotu,

- stosunek dzieci do nauczyciela,

i) ankiety:

- „w jaki sposób się uczymy” mające na celu poznać techniki i sposoby uczenia się uczniów,

- „na czym polega stres ?”.

2) Opracowałem ankiety w ramach mierzenia jakości pracy szkoły.

3) Zbierałem informacje o postępach uczniów w nauce i zachowaniu poprzez:

- systematyczną analizę ocen z poszczególnych przedmiotów w dzienniku lekcyjnym,

- konsultacje z nauczycielami uczącymi w tej klasie.

4) Dokonałem analizy I semestru - oceny opisowej klasy i poszczególnych uczniów pod kątem zachowania oraz postępów w nauce.

5) Pomiar dydaktyczny, który wykonałem obejmował opracowanie kilku zadań klasowych i sprawdzianów w zakresie analizy najsłabszych prac, oraz analizy wyników z poszczególnych zadań (prace uczniów oraz przykłady opracowań stanowią załącznik do dokumentacji). W przyszłym roku szkolnym planuję ukończenie kursu doskonalącego dotyczącego w/w zagadnienia i dokonanie szczegółowych pomiarów dydaktycznych.

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie udziału w wewnątrzszkolnym

i zewnętrznym doskonaleniu.

1. Uczestniczyłem w komisji pracującej nad planem rozwoju szkoły,

2. Uczestniczyłem w komisji opracowującej plan wychowawczy szkoły,

3. Uczestniczyłem w pracach komisji opracowującej raport: „mierzenie

jakości pracy szkoły”.

4. Brałem udział w pracach zespołu przedmiotów ścisłych,

5. Uczestniczyłem w bardzo wielu konferencjach, warsztatach metodycznych, kursach doskonalących, znacznie poszerzając w ten sposób wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki matematyki i pedagogiki:

a) warsztaty na temat „Skuteczne komunikowanie się”, które pozwoliły mi utrwalić zasady efektywnego komunikowania się i poziomy komunikacji, poznać podstawowe bariery komunikacyjne w kontaktach nauczyciel – uczeń, oraz skuteczne metody komunikowania się w różnych sytuacjach, co pozwoliło mi udoskonalić moje umiejętności zawodowe.

b) warsztaty na temat „ Kompetencje nauczyciela stażysty i kontraktowego - cz.1”, na których omawiałem cele, rodzaje, etapy

zajęć lekcyjnych, opracowywałem scenariusze lekcji, oraz obserwowałem i omawiałem zajęcia otwarte.

c) warsztaty na temat „Kompetencje nauczyciela stażysty i kontraktowego-cz.2”,

d) kurs doskonalący „Kurs prawa oświatowego”, na którym poznałem:

1. regulacje prawne zawarte:

- w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,

- w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela,

2. podstawy prawne organizowania pomocy społecznej w szkołach i placówkach.

3. podstawy prawne postępowania z nieletnimi.

e) warsztaty na temat „Interdyscyplinarne programowanie komputerowe w WPRES -ie dla nauczycieli wszystkich typów szkół.”, Program ten zainstalowałem w szkolnej pracowni komputerowej. Napisałem program „liczby całkowite”, który zaprezentowałem uczniom klasy VI na lekcji matematyki przeprowadzonej w pracowni komputerowej.

f) kurs doskonalący „kurs kierowników wycieczek”, na którym poznałem:

- regulacje prawne dotyczące wycieczek szkolnych,

- wymogi BHP dotyczące wycieczek szkolnych,

- odpowiedzialność i zadania organizatora wycieczek,

g) szkolenie dla nauczycieli na temat „Metody aktywizujące w nauczaniu matematyki w II etapie edukacyjnym”,

h) konferencja metodyczna na temat „Dlaczego praca grupowa jest trudna do przeprowadzenia na lekcji”,

i) konferencja metodyczna na temat „realizacja planu rozwoju zawodowego”,

j) warsztaty metodyczne „ Długofalowy plan pracy szkoły”,

k) konferencja metodyczna dotycząca organizacji i treści Matury 2002 z matematyki.

4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i czasopism matematycznych.

Przeczytałem i przeanalizowałem interesujące mnie (w zakresie specyfiki mojej pracy) rozdziały z zakresu literatury pedagogicznej i matematycznej:

1) Encyklopedia pedagogiczna W-wa 1993,

2) Pedagogika pod redakcją T. Suchodolskiego,

3) Pedagogika społeczna pod redakcją T. Pilcha,

4) Sztuka nauczania – II tom pod redakcją K. Konarzewskiego,

5) Przemiany oświaty - T Lewowicki W-wa 1984,

6) Sztuka motywacji- A. Loy Mc Ginnis,

7) Wychowanie bez porażek w szkole - Thomas Gordon,

8) Agresja u dzieci Grochulska J. Warszawa 1993,

9) Informator- syllabus – matura z matematyki 2002,

10) „Jak mówić żeby dzieci się uczyły” –Adele Faber, Elain Mazlish

11) „Wywieranie wpływu przez grupy”- Walter G. Stephan

5. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole.

Zarówno przed jak i przez cały czas trwania stażu pełniłem w szkole funkcję przewodniczącego komisji inwentarzowej jak również uczestniczyłem w pracach komisji opracowującej raport: „mierzenie jakości pracy szkoły”. Uczestniczyłem w organizacji próbnego sprawdzianu wiadomości po sześcioletniej szkole podstawowej.

Jak widać zaplanowane w tej sferze rozwoju zadania zostały zrealizowane. Najlepiej w tej sferze oceniam realizację punktu 3 „Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu” gdyż uczestniczyłem w bardzo wielu różnych formach doskonalenia zawodowego, które w znacznym stopniu podwyższyły moją wiedzę z zakresu pedagogiki, metodyki i dydaktyki matematyki .Równi dobrze wypadła realizacja punktu 2 „Obserwacja uczniów”.

(91969 odsłon)Copyright © Kajet.pl & Biolog.pl
wykorzystano darmowe oprogramowanie PHP-Nuke GPL