Nasze serwisy: EduAlert, Studia, Biolog.pl, GMO    Google

 Stwórz kontoStrona główna | Publikacje | Aktualności | Top 10  

Menu
· Strona główna
· Publikacje
· Aktualności
· Programy edukacyjne
· Top 10
· Archiwum
· Kontakt
· Szukaj

Sponsorzy

Konkursy
opis

Aktualności w biolog.pl
·Projekt Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja
·Galeria Festynu Nauki w Krakowie 2014 - dzień pierwszy
·UROCZYSTE OTWARCIE FESTIWALU NAUKI W KRAKOWIE
·Uniwersytet Warszawski najlepszą uczelnią w Polsce!
·Dzisiaj pierwszy dzień Festiwalu Nauki w Krakowie 2014
·genETYCZNE gry
·Kolejna V edycja przyrodniczych spacerów po Krakowie!
·BIOLOG.PL zaprasza na XIV OGÓLNOPOLSKIE DNI OWADA
·Ekokrok z Fundacją Roca - głosowanie na najlepsze filmy Festiwalu We ART Water
·Konkurs: Pies w wielkim mieście

przeczytaj więcej...

Korepetycje

Dodaj własne ogłoszenie w portalu " korepetycje".
(Największa polska baza korepetytorów)


Reklama

  
Ocena zachowania ucznia kl. IV- VI
Teresa Flak


Ocena zachowania ucznia kl. IV- VI

 

Podstawowe zasady dotyczące oceniania zachowania:

 

 • Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz uwzględnia kulturę osobistą ucznia.
 • Oceniając zachowanie ucznia bierze się pod uwagę nie tylko postawę ucznia w szkole, ale i poza nią np. w autobusie szkolnym, na wycieczce.
 • Ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
 • Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
 • Podstawą do wystawienia oceny z zachowania są uwagi o zachowaniu i aktywności, zapisane

      w odpowiednim zeszycie prowadzonym przez  ucznia, a poświadczone podpisem nauczycieli lub

     wychowawcy oraz  wyniki w  nauce, osiągane w zależności od możliwości ucznia.

 • Informacji o zachowaniu udzielają rodzicom wychowawca klasy, nauczyciele uczący i dyrektor szkoły.
 • Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów, oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oceniania zachowania, a także o warunkach i trybie poprawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
 • Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 • Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
 • W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły, po wstrzymaniu wykonania uchwały rady pedagogicznej powołuje komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 • W skład komisji wchodzą dyrektor- jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, przedstawiciel samorządu uczniowskiego i przedstawiciel rady rodziców.
 • Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej przez wychowawcę. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 • Na prośbę ucznia lub jego rodziców wychowawca ustalający ocenę

     z zachowania powinien ją uzasadnić.

 • O przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej zachowania wychowawca informuje uczniów miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej.
 • przewidywanej ocenie nieodpowiedniej lub nagannej informuje pisemnie ( za poświadczeniem ) rodziców ucznia.

 

Ocenę zachowania uczniów ustala się według poniższych kryteriów:

 

Ocenę wzorową (wz.) otrzymuje uczeń, który:

 

 1. wyróżnia się wzorowym stosunkiem do obowiązków szkolnych (jest zawsze bardzo dobrze przygotowany do lekcji, poszerza swoją wiedzę, korzystając  z dostępnych źródeł informacji, odrabia zawsze zadania domowe )
 2. jest zdyscyplinowany i obowiązkowy
 3. wyróżnia się samodzielnością,  inicjatywą i twórczą postawą, sam angażuje się w życie klasy, szkoły i środowiska lokalnego
 4. godnie reprezentuje szkołę, dba o jej dobre imię i mienie
 5. bierze czynny udział w imprezach szkolnych, akcjach oraz pracach i zbiórkach charytatywnych
 6. aktywnie pracuje w organizacjach uczniowskich, działających na terenie szkoły lub samorządzie szkolnym
 7. osiąga dobre wyniki w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych
 8. jest koleżeński, odpowiedzialny, prawdomówny, życzliwy, chętny do pomocy, pomaga słabszym
 9. przeciwstawia się przejawom zła i przemocy 
 10. reprezentuje wysoką kulturę osobistą, szanuje innych, dba o kulturę języka
 11. nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia, nie spóźnia się na lekcje

 

Ocenę bardzo dobrą ( bdb.) otrzymuje uczeń, który:

 

 1. wyróżnia się bardzo dobrym stosunkiem do obowiązków szkolnych (jest bardzo dobrze przygotowany do lekcji, odrabia zawsze zadania domowe )
 2. cechuje się inicjatywą i twórczą postawą, angażuje się w życie klasy, szkoły i środowiska lokalnego
 3. bierze czynny udział w imprezach szkolnych, akcjach, pracach i zbiórkach charytatywnych
 4. aktywnie pracuje w organizacjach uczniowskich, działających na terenie szkoły lub samorządzie szkolnym
 5. uczestniczy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych
 6. jest rzetelny, prawdomówny, zdyscyplinowany, godny zaufania, koleżeński, życzliwy, chętny do pomocy
 7. przeciwstawia się przejawom zła i przemocy
 8. reprezentuje wysoką kulturę osobistą, szanuje innych, dba o kulturę języka
 9. nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia, nie spóźnia się na lekcje więcej niż 3 razy w semestrze

 

Ocenę dobrą (db.) otrzymuje uczeń, który:

 

 1. rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych (jest dobrze przygotowany do lekcji, prawie zawsze ma odrobione zadania domowe )
 2. uczestniczy w życiu klasy i szkoły. często jednak bez własnej inicjatywy- oczekuje poleceń

      i wskazówek

 1. stosuje zasady dobrego wychowania, wykazuje właściwą postawę względem nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów
 2. jest koleżeński, życzliwy, uczciwy, zdyscyplinowany, prawdomówny, nie jest obojętny na zło, chętnie pomaga innym, dba o kulturę języka
 3. nie opuszcza bez usprawiedliwienia więcej niż 6 godz. w semestrze, nie spóźnia się więcej niż 6 razy w semestrze

 

Ocenę poprawną ( popr.) otrzymuje uczeń, który:

 

 1. wypełnia podstawowe obowiązki szkolne
 2. nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne polecenie nauczyciela
 3. poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów- kultura osobista raczej nie budzi zastrzeżeń, na ogół stosuje się do poleceń i uwag dotyczących jego postawy i zachowania
 4. nie opuszcza bez usprawiedliwienia więcej niż 12 godzin w semestrze, często spóźnia się na lekcje

 

Ocenę nieodpowiednią  (ndp.) otrzymuje uczeń, który:

 

 1. wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych (nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia zadań domowych, nie wykazuje chęci poprawy ocen niedostatecznych )
 2. nie przejawia zainteresowania sprawami klasy i szkoły
 3. niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz wobec koleżanek

            i kolegów

 1. charakteryzuje się niską kulturą osobistą
 2. opuści bez usprawiedliwienia więcej niż 12 godzin w semestrze, bardzo często się spóźnia
 3. niszczy złośliwie  mienie szkolne

 

Ocenę naganną (nag.) otrzymuje uczeń, który:

 

 1. wykazuje negatywny stosunek do obowiązków szkolnych (nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia zadań domowych, nie wykazuje chęci poprawy ocen niedostatecznych, wyśmiewa się

      z uczniów, którzy się uczą)

2.      opuszcza bez usprawiedliwienia więcej niż 30 godzin w semestrze, nagminnie się spóźnia

 1. nie przejawia zainteresowania sprawami klasy i szkoły
 2. nagannie zachowuje się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz wobec koleżanek

           i kolegów- charakteryzuje się brakiem kultury osobistej, jest arogancki, agresywny, wulgarny

 1. ma demoralizujący wpływ na innych uczniów
 2. niszczy mienie klasy i szkoły
 3. przejawia inne negatywne działania -dopuszcza się poważnych uchybień poza szkołą np. kradzież, chuligaństwo, narkotyki, rozbój
 4. był ukarany naganą przez dyrektora szkoły

 

 

opracowała Teresa Flak

po konsultacji z pozostałymi członkami Rady Pedagogicznej

                                                                             Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Pawłowie

 

 

(5821 odsłon)Copyright © Kajet.pl & Biolog.pl
wykorzystano darmowe oprogramowanie PHP-Nuke GPL