Nasze serwisy: EduAlert, Studia, Biolog.pl, GMO    Google

 Stwórz kontoStrona główna | Publikacje | Aktualności | Top 10  

Menu
· Strona główna
· Publikacje
· Aktualności
· Programy edukacyjne
· Top 10
· Archiwum
· Kontakt
· Szukaj

Sponsorzy

Konkursy
opis

Aktualności w biolog.pl
·Projekt Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja
·Galeria Festynu Nauki w Krakowie 2014 - dzień pierwszy
·UROCZYSTE OTWARCIE FESTIWALU NAUKI W KRAKOWIE
·Uniwersytet Warszawski najlepszą uczelnią w Polsce!
·Dzisiaj pierwszy dzień Festiwalu Nauki w Krakowie 2014
·genETYCZNE gry
·Kolejna V edycja przyrodniczych spacerów po Krakowie!
·BIOLOG.PL zaprasza na XIV OGÓLNOPOLSKIE DNI OWADA
·Ekokrok z Fundacją Roca - głosowanie na najlepsze filmy Festiwalu We ART Water
·Konkurs: Pies w wielkim mieście

przeczytaj więcej...

Korepetycje

Dodaj własne ogłoszenie w portalu " korepetycje".
(Największa polska baza korepetytorów)


Reklama

  
Program zajęć koła przyrodniczego Młody Przyrodnik dla uczniów klas V i VI
Justyna Haska


Program zajęć koła przyrodniczego
„Młody Przyrodnik”
dla uczniów klas V i VI
Jajkowo, 2005


„Niezwykle urozmaicona rzeźba terenu
nadaje powierzchni gminy Brzozie charakter podgórski
i jest najwyższej kategorii elementem atrakcyjności krajobrazowej”.[1]

Wstęp

Jesteśmy częścią przyrody, a zatem powinniśmy o nią dbać. Rzeczywistość jest jednak inna i dzieci już od młodych lat ją zauważają. Człowiek bezmyślnie niszczy środowisko, doprowadza do jego unicestwienia, a tym samym samego siebie. Stąd coraz większego znaczenia nabierają takie pojęcia jak: ekologia, edukacja ekologiczna czy ochrona środowiska.

„W erze technologicznej, w której żyjemy człowiek zatracił poczucie jedności z przyrodą. Tymczasem nawet najbardziej pierwotne plemiona mają wizje kosmosu oraz miejsca i funkcji jakie w jego granicach właściwe są człowiekowi. Nasze obecne przebudzenie z tego zamroczenia technologią jest szczególnie bolesne. Przemieniliśmy Ziemię i ludzkie życie na wiele nieodwracalnych sposobów. Niektóre z nich były twórcze i pomocne. Wiele jednak było niszczących ponad zdolność wyobrażenia.”[2]

W obliczu wielu katastrof ekologicznych (np. powodzi, trzęsień ziemi itp.) zaczynamy zastanawiać się nad konsekwencjami naszego postępowania. Zaczynamy dostrzegać zależność człowieka od przyrody i zdawać sobie sprawę z tego, że ekologia nie jest modą ale koniecznością.

Propagowany dotąd wzorzec oceny jakości życia na podstawie ilości posiadanych dóbr materialnych odebrał zdolność realnego spojrzenia na sprawy środowiska. Musimy zmienić dotychczasowy styl myślenia i wprowadzać w życie zasady zrównoważonego rozwoju, czyli ekorozwoju na Ziemi.

O stanie środowiska na świecie można dowiadywać się z różnych źródeł np.: gazet, telewizji, Internetu. Często mówimy, że nie mamy większego wpływu na to, co dzieje się na drugiej półkuli. Ale z pewnością mamy wpływ na to, co dzieje się w naszym otoczeniu. Możemy przecież obserwować, poznawać i monitorować stan najbliższego środowiska. Powinniśmy czuć się odpowiedzialni za działania w nim podejmowane.

Wzbudzenie świadomości ekologicznej jest zatem jednym z głównych zadań współczesnej szkoły. W przyszłości znajomość kultury, historii i stanu środowiska własnego regionu, Polski i świata zaowocuje trafnymi wyborami, które będą zbieżne z zasadami ekorozwoju. Na nauczycielach spoczywa odpowiedzialność za to aby młodzież nauczyła się szacunku do przyrody i czuła potrzebę jej ratowania.

To poczucie odpowiedzialności zainspirowało mnie, jako nauczyciela przyrody do założenia i prowadzenia Koła Przyrodniczego „Młody Przyrodnik”.

Założeniem programu jest ukazanie atrakcyjności zagadnień i działań ekologicznych przez możliwość wykazania aktywności w najbliższym otoczeniu, w środowisku lokalnym.

Treści zawarte w programie motywują uczniów do podjęcia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Rozpoczynając od szkoły uczeń wędruje przez gminę, region i całą Polskę by w końcu dojść do zagadnień globalnych.

Nabór do Koła odbywa się na zasadach dobrowolności przy uwzględnieniu zainteresowań uczniów. Forma i tematyka zajęć została dostosowana do potrzeb, możliwości i oczekiwań młodzieży z którą pracuję.


I. Cele główne

 • kształtowanie świadomości i kultury proekologicznej wśród uczniów zgodnych z etyką opartą na właściwej hierarchii wartości, prawach człowieka i przyrody

 • poznanie mechanizmów i skutków niepożądanych zmian w środowisku przyrodniczym

 • rozwijanie zainteresowań własnym regionem (gminą Brzozie) - jego historią, kulturą a w szczególności stanem środowiska

 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za działania podejmowane najbliższym środowisku

 • rozwijanie zainteresowania przyrodą, rozumienia współzależności człowieka i środowiska

 • rozwijanie umiejętności obserwacji, planowania doświadczeń i wyciągania wniosków oraz opisywania ich

 • rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji

 • wyrabianie umiejętności posługiwania się mikroskopem

 • propagowanie zdrowego stylu życia

II. Priorytety

 • przekazanie wiedzy dotyczącej budowy i złożoności świata ożywionego i nieożywionego oraz warunków życia

 • umożliwienie wykonywania prostych eksperymentów i interpretowania ich wyników

 • umożliwienie rozwijania własnych zainteresowań

 • kształtowanie postawy szacunku do przyrody i odpowiedzialności za jej stan

 • pobudzanie wrażliwości uczniów na piękno świata, wartość życia i problemy środowiska

 • opracowywanie i upowszechnianie wyników badań w środowisku lokalnym

 • organizowanie wystaw o tematyce ekologicznej

 • opieka nad pomnikami przyrody w gminie Brzozie

 • szukanie i zgłaszanie do Wojewódzkiego Konserwatora przyrody nowych obiektów o dużych walorach przyrodniczych, historycznych czy kulturowych

 • organizowanie szkolnych konkursów i imprez ekologicznych (np.: sejmik, bieg przyrodniczy)

 • przeprowadzanie wywiadów i ankiet na temat stanu środowiska w gminie Brzozie

 • udział w ogólnopolskich akcjach ekologicznych (np. „Sprzątanie Świata”)

III. Cele szczegółowe wyrażone osiągnięciami ucznia:

Uczeń:

 • zna pojęcia z zakresu ochrony środowiska i ekologii

 • zna problemy środowiskowe w skali regionu, kraju, świata

 • definiuje podstawowe pojęcia ekologiczne

 • wyjaśnia przyczyny i skutki problemów środowiskowych występujących na kuli ziemskiej

 • uzasadnia wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy na stan środowiska

 • dostrzega związek pomiędzy stanem środowiska a zdrowiem człowieka

 • poczuwa się do odpowiedzialności za działania podejmowane w najbliższym środowisku

 • aktywnie uczestniczy w działaniach prowadzonych na rzecz ochrony przyrody

 • wykorzystuje różne źródła w poszukiwaniu wiedzy o stanie środowiska naturalnego gminy

 • potrafi wymienić formy ochrony przyrody

 • zna zasady zachowania się na obszarach chronionych

 • rozumie potrzebę tworzenia obszarów chronionych

 • potrafi wskazać wszystkie miejsca, które są objęte ochroną w gminie

 • charakteryzuje parki krajobrazowe znajdujące się w sąsiedztwie gminy

 • wskazuje miejsca atrakcyjne pod względem przyrodniczym na terenie gminy

 • podaje źródła i skutki zanieczyszczeń : gleby, wody i powietrza

 • wymienia sposoby uzdatniania wody

 • potrafi dokonać prostego badania wody, gleby i powietrza

 • wyciąga wnioski na podstawie badań gleby, wody i powietrza

 • opracowuje wyniki badania stanu środowiska najbliższej okolicy

IV. Oczekiwane osiągnięcia uczniów

Po zrealizowaniu programu uczeń powinien:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za własne oddziaływanie na środowisko

 • doceniać wpływ środowiska na zdrowie człowieka

 • wykazywać gotowość do czynnego udziału w zapobieganiu powstawania problemów środowiskowych, a w razie potrzeby je rozwiązywać

 • brać udział w akcjach na rzecz ochrony przyrody

 • propagować swoją wiedzę i postawę proekologiczną w kręgu rodziny a szczególnie wśród przyjaciół i kolegów

 • inicjować procesy badawcze, dociekać przyczyn, formułować wnioski i wykorzystywać je w praktyce

 • sprawnie posługiwać się mikroskopem

 • wykonywać preparaty mikroskopowe

 • korzystać z różnych źródeł wiedzy

 • rozróżniać rośliny i zwierzęta występujące wokół nas

 • dostrzegać i doceniać piękno przyrody

 • znać chronione obiekty przyrodnicze i zasady zachowania się na obszarach chronionych

V. Sposób oceny, standardy osiągnięć

 • wskaźniki ilościowe uczniów uczęszczających na zajęcia koła, biorących udział w konkursach przyrodniczych

 • dyplomy

 • wyróżnienia podczas apelu szkolnego

 • dodatnie punkty do oceny z zachowania

 • realizowanie projektów

 • przygotowywanie wystaw ekologicznych

VI. Treści kształcenia

Zajęcia w ramach Koła Przyrodniczego „ Młody Przyrodnik” mają za zadanie wyrobić u uczniów otwartość na problemy ekologiczne środowiska lokalnego i globalnego oraz rozwinąć więź ze środowiskiem przyrodniczym,
a także zaspokoić zainteresowania uczniów.

VII. Tematyka zajęć

1. Przyroda w moim otoczeniu

 • rodzaje form ochrony przyrody

 • rośliny i zwierzęta chronione w najbliższej okolicy

 • rezerwat „Rzeka Drwęca”

 • parki podworskie na terenie gminy – historia i drzewostan

 • pomniki przyrody w gminie

 • charakterystyka Brodnickiego Parku Krajobrazowego i Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego

 • koncepcja ekorozwoju gminy

2. Woda, gleba, powietrze

 • zasoby wodne Ziemi

 • rola wody w organizmach żywych

 • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych

 • kwaśne deszcze- przyczyny i skutki

 • powodzie jako katastrofy ekologiczne

 • sposoby uzdatniania wody pitnej

 • badanie biologiczne i chemiczne wód zbiornikowych wodnych położonych na terenie gminy

 • analiza jakości wody

 • rekreacja a stan zbiorników wodnych na terenie gminy

 • sztuczne zbiorniki wodne na terenie gminy – przyczyny powstania i funkcje

 • źródła zanieczyszczeń gleby

 • sposoby zapobiegania degradacji gleb

 • proste badanie gleby – próba szpadlowa i dotykowa

 • wpływ odczynu gleby na organizmy żywe

 • rekultywacja terenów na terenie gminy na przykładzie wyrobiska kruszywa

 • źródła zanieczyszczeń powietrza

 • dziura ozonowa – przyczyny i skutki

 • efekt cieplarniany – przyczyny i skutki

 • stopień zanieczyszczenia powietrza w najbliższej okolicy

3. Segregacja i recykling

 • rodzaje i źródła odpadów

 • Ø sposoby składowania odpadów

 • Ø zagrożenia wynikające z niewłaściwego składowania odpadów( dzikie wysypiska)

 • Ø segregacja odpadów

 • Ø recykling –„ze starego nowe”

 • Ø gospodarka odpadami w gminie

4. Rośliny i zwierzęta wokół nas

Ø rozpoznawanie roślin i zwierząt występujących na terenie gminy

Ø rośliny o różnych wymaganiach a środowisko ich występowania

Ø chronione rośliny i zwierzęta naszej okolicy

Ø dokarmianie zwierząt zimą

5. Świat oczami mikroskopu

Ø budowa i działanie mikroskopu

Ø obserwowanie i porównywanie preparatów mikroskopowych

Ø wykonywanie prostych preparatów mikroskopowych

6. Doświadczenia biologiczne

Ø rośliny a światło

Ø rośliny a woda

Ø siła kiełkowania

Ø projekty badawcze

7. Chemia i fizyka wokół nas

Ø substancje chemiczne w życiu codziennym

VIII. Realizacja treści kształcenia

Zajęcia Koła Przyrodniczego odbywać się będą co tydzień (1 godzinę lekcyjną), w miarę potrzeb częściej. Tematyka zajęć przedstawiona będzie na początku działalności Koła, uczniowie będą mieli wpływ na wybór i kolejność tematów zajęć.

IX. Procedury osiągnięcia celów

Z uwagi na fakt, że zapamiętanie wiedzy zdobytej w działaniu wynosi około 90% szczególne miejsce w realizacji założeń programowych zajmują metody aktywizujące uczniów, angażujące ucznia do twórczego rozwiązywania problemów, podejmowania własnych inicjatyw, samodzielnego zdobywania informacji.

Formy i metody realizacji:

- akcje ekologiczne

- zajęcia w terenie

- zajęcia praktyczne

- wycieczki tematyczne

- konkursy, turnieje

- wernisaż plakatów

- prace plastyczne uczniów

- inscenizacje

- obserwacje, doświadczenia

- wywiady, ankiety, sondaże

- burza mózgów, drzewko decyzyjne, metaplan, mapa mentalna

- pogadanki

- tworzenie albumów, plakatów

- gry dydaktyczne

- organizowanie uroczystości szkolnych i innych czynności

motywujących do działań proekologicznych

Ewaluacja

Ewaluacji podlegać będą:

Ø praktyczność i użyteczność programu

Ø jego atrakcyjność dla ucznia

Ø skuteczność dobranych metod

Zostaną zastosowane następujące narzędzia służące do zbierania informacji:

Ø ankiety tematyczne

Ø obserwacje

Ø wywiady – opinie uczniów o metodach pracy podczas realizacji i po zakończeniu programu

Ø testy i zadania skierowane do uczniów, wymagające wiedzy i umiejętności praktycznych

Wyniki, które w ten sposób zostaną uzyskane będą analizowane
i wykorzystywane do wprowadzenia zmian w programie.[1] „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzozie”

[2] Berry T. „ Wkraczamy w erę ekologii”

(16099 odsłon)Copyright © Kajet.pl & Biolog.pl
wykorzystano darmowe oprogramowanie PHP-Nuke GPL