Zamieszczono na stronach portalu PRZYRODNIK :: Awans zawodowy nauczyciela
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI SCENARIUSZA ZAJĘĆ:

 

„WIOSENNE ZAJĘCIA PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNE NA KASZUBACH I ZABORACH”

 

W ramach realizacji scenariusza zajęć „WIOSENNE ZAJĘCIA PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNE NA KASZUBACH I ZABORACH”

zorganizowałam trzy wycieczki: pieszą, rowerową i autokarową, w czasie których uczniowie poznawali przyrodę „ z bliska”. Wszystkie wycieczki były starannie zaplanowane, uczniowie pracowali w grupach, w których liderzy przydzielali zadania pozostałym członkom, sami wykonywali zdjęcia, sporządzali notatki. Sprawozdania z wycieczek przedstawiali w wybranej przez siebie formie:

 

Ø     artykuł prasowy

Ø     gazetka szkolna

Ø     album fotograficzny

Ø     list do instytucji lub Samorządu

Ø     makieta

Ø     apel do uczniów lub mieszkańców

Ø     krótkie przedstawienie teatralne – inscenizacja

Ø     wywiad z przedstawicielem Samorządu Lokalnego np. Burmistrzem lub z przedstawicielem odpowiednich instytucji ,zakładów itp.

Ø     plakat.

 

 

-         Dnia 2 czerwca odbyła się piesza wycieczka z klasą V do lasu i na miejskie wysypisko odpadów w celu  obserwowania   pozytywnej i negatywnej działalności człowieka na wybranym terenie , pod hasłem – „Wnikliwy obserwator przyrody – czyli szukamy miejsc przyjaznych i nieprzyjaznych człowiekowi”. Na wycieczce uczniowie sporządzali notatki i fotografowali miejsca świadczące o pozytywnej i negatywnej działalności człowieka. Oto kilka zdjęć wykonanych podczas tej wycieczki:

-        

Fot.nr1. Tablica informacyjna przed wejściem na wysypisko.

Fot.nr2. Widok na wysypisko

Fot.nr3. Dzikie wysypisko śmieci w lesie

Fot.nr4. Zniszczona przyroda wokół wysypiska śmieci.

 

-         Dnia 7 czerwca  odbyła się rowerowa wycieczka z klasą VI do Biologicznej Oczyszczalni Ścieków „BIOOXYBLOK”, znajdującej się w Brusach oraz do „Chaty Kaszubskiej” w Brusach-Jaglie a także do Urzędu Miasta i Gminy w Brusach, gdzie Pani Sekretarz Elżbieta Singer zapoznała uczniów z pracą burmistrza i innych pracowników Urzędu Gminy. Uczniowie odwiedzili salę , w której odbywają się posiedzenia Rady Miejskiej w Brusach, poznali historię Patrona Brus – błogosławionego księdza Józefa Jankowskiego, poznali pracę Urzędu Stanu Cywilnego i Salę Ślubów oraz Miejskie Centrum Informacji.W czasie wycieczki uczniowie sporządzali notatki i fotografowali wybrane obiekty. Opiekę nad uczniami podczas tej wycieczki sprawowała także matka jednego z uczniów Pani Jolanta Pryba.

 

 

 

Fot.nr5. Uczniowie klasy VI w sterowni Biologicznej Oczyszczalni Ścieków typu „BIOOXYBLOK” w Brusach.

Fot.nr6. Uczniowie obserwują pracę Biooxobloku.

Fot.nr7. Pracownik Biologicznej Oczyszczalni Ścieków typu „BIOOXYBLOK” w Brusach wyjaśnia uczniom zasadę biologicznego oczyszczania ścieków.

 

 

 

 

-         Dnia 10 czerwca odbyła się autokarowa wycieczka uczniów z klas IV-VI do miejscowości Charzykowy – do siedziby Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz na dydaktyczną Ścieżkę Ornitologiczną „Kokoszka” w celu obserwacji obszarów chronionych oraz ich znaczenia w zachowaniu różnorodności biologicznej. Uczniowie pod kierunkiem Pani Przewodnik z Zaborskiego Parku Krajobrazowego poznawali faunę i florę Parku oraz badali próbki wody z Jeziora Charzykowskiego. W czasie wycieczki uczniowie sporządzali notatki i fotografowali wybrane obiekty. Uczniowie poznawali również angielskie nazwy ptaków zamieszkujących tereny Zaborskiego Parku Krajobrazowego pod kierunkiem koleżanki Sabiny Gołembka, która była również opiekunką podczas tej wycieczki.

 

Fot.nr8. Uczniowie wyruszają na wycieczkę autokarem.

Fot.nr9. Uczniowie w siedzibie Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowy

Fot.nr10. Uczniowie przed siedzibą Zaborskiego Parku Krajobrazowego

Fot.nr 11. Uczniowie nad jeziorem Charzykowskim

Fot.nr 12. Uczniowie badają próbki wody pobrane z jeziora Charzykowskiego.

Fot.nr 13. Uczniowie na dydaktycznej ścieżce ornitologicznej „Kokoszka”

 

 

 

Wszystkie wycieczki były starannie zaplanowane, uczniowie pracowali w grupach, w których liderzy przydzielali zadania pozostałym członkom. Uczniowie sami wykonywali zdjęcia, sporządzali notatki.

 

 

-         W dniu 23 czerwca odbył się festyn z okazji Dnia Ochrony Środowiska na którym uczniowie przedstawili swoje opracowania w formie wystawy, inscenizacji, sprawozdania i innej wybranej przez poszczególne zespoły.

Fot.nr 14. Uczniowie klasy V prezentują swoje opracowanie w formie plakatu.

Fot.nr 15. Uczniowie klas IV- VI prezentują swoje opracowania.

 

 

 Na festynie zaprezentował się również stoisko z ekologiczną żywnością . Uczniowie z klas programowo niższych wysłuchali słuchowiska

 pt.” Zaczarowany las”, natomiast uczniowie z klas IV – VI obejrzeli projekcję filmu o tematyce przyrodniczej.

 

Fot.nr 16. Uczniowie  prezentują swoje opracowania.

 

Fot.nr 17. Laureatka III miejsca uczennica klasy IV Joanna Sikorska prezentuje swoje opracowanie w formie plakatu

Fot.nr 18. Uczniowie oraz nauczyciele podczas oceniania prac

Fot.nr 19. Pani Dyrektor M. Ostrowska  dokonuje oceny prac

 

Grupy, które w najciekawszej formie przedstawiły swoje opracowania otrzymały  nagrody .

Uwagi dotyczące realizacji:

-         ocena organizacji pracy w zespołach klasowych dokonywana była przez wychowawców klas wspólnie z uczniami, pod uwagę brane były następujące elementy:

właściwe zaplanowanie podziału obowiązków, ilość i jakość zebranych informacji, zaangażowanie uczniów, umiejętność współpracy w zespole.

 

Nagrodzone zespoły:

 

I miejsce - artykuł prasowy:

Uczniowie klasy VI

-         Dawid Łącki

-         Sylwester Pałubicki

 

II miejsce – album fotograficzny:

Uczniowie klasy VI

-         Karolina Kobus

-         Sandra Dronżek

-         Beata Trzebiatowska

 

III miejsce – plakat oraz artykuł prasowy:

Uczniowie klasy IV

-         Joanna Sikorska

 

IV miejsce – plakat :

Uczniowie klasy VI

-         Daniel Łącki

-         Mateusz Pryba

-         Patryk Kloskowski

 

 

 

Fot.nr 20. Uczniowie oraz nauczyciele podczas wręczania nagród

 

Składam serdeczne podziękowania przedstawicielom Fundacji Ekologicznej Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej za pomoc w sfinansowaniu powyższego scenariusza zajęć, dzięki któremu mógł on zostać zrealizowany, odbyły się wycieczki uczniów oraz festyn ekologiczny, gdzie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu, a uczniowie otrzymali nagrody.                                                                                 Z poważaniem – Irena Piekarska , nauczyciel przyrody                                                              w Szkole Podstawowej w Kosobudach.