www.przyrodnik.com www.awans.przyrodnik.com

 

S C E N A R I U S Z

LEKCJI CHEMII

 

 

Temat lekcji: Budowa i właściwości aldehydów

Cele ogólne:

-zapoznanie uczniów z definicją aldehydów,

-kształcenie umiejętności kojarzenia budowy cząsteczki substancji z jej właściwościami,

-kształcenie umiejętności obserwowania zjawisk i wyciągania logicznych wniosków,

-wdrażanie do wykonywania prostych czynności laboratoryjnych.

Cele operacyjne:

Po lekcji uczeń powinien wiedzieć:

-jakie związki nazywamy aldehydami,

-jakie właściwości fizyczne i chemiczne ma aldehyd mrówkowy,

-co to jest formalina

Uczeń powinien umieć:

-zapisywać wzory sumaryczne i strukturalne aldehydów oraz podawać ich nazwy,

-wskazywać grupę funkcyjna aldehydów,

-przeprowadzić reakcje aldehydu mrówkowego z odczynnikiem Tollensa i Trommera,

-zapisać równania zachodzących reakcji,

-wyjaśnić zależność właściwości substancji od budowy jej cząsteczki,

-uogólniać wnioski z doświadczenia na całą grupę związków.

Czas trwania lekcji: jedna jednostka lekcyjna.

Forma pracy: praca w grupach 6 osobowych.

Metoda pracy: słowno-naprowadzająca, eksperyment uczniowski.

Środki dydaktyczne: plansze z grupami funkcyjnymi i węglowodorowymi, zestaw elementów strukturalnych związków organicznych, karty z pytaniami do lekcji poprzedniej, instrukcje wykonywania doświadczeń;

Sprzęt laboratoryjny: statywy z probówkami, zlewki, bagietki, łyżki porcelanowe, cylindry miarowe, palniki spirytusowe, łaźnia wodna.

Odczynniki : formalina, siarczan miedzi, wodorotlenek sodu, azotan srebra, 25% roztwór amoniaku, woda destylowana, papierki wskaźnikowe.

Zamierzona struktura lekcji:

1.Część wstępna

-przygotowanie warsztatu pracy-w czasie przerwy pod kierunkiem nauczyciela, dyżurni ustawiają na stołach uczniowskich niezbędne odczynniki i szkło oraz instrukcje wykonywania doświadczeń,

-nawiązanie do poprzedniej lekcji- uczeń wybrany przez nauczyciela lub ochotnik losuje kolejno karty z pytaniami za 2, 3, 4, 5 punktów i odpowiada na nie; ilość punktów odpowiada ocenie; uczeń może zrezygnować z losowania karty na wyższą ocenę.

-podanie tematu bieżącej lekcji, wyjaśnienie metod pracy i podanie celów lekcji.

2.Część główna

Część ta składa się z kilku etapów:

  a) przedstawienie wzoru grupy funkcyjnej aldehydów  podanie definicji tej grupy związków,

zadaniem uczniów jest przyporządkowanie grup węglowodorowych do grupy aldehydowej i zaproponowanie nazw otrzymanych aldehydów.

  b) konstruowanie modeli kulkowych aldehydów w  zespołach,

  c) poznanie właściwości fizycznych i chemicznych aldehydu mrówkowego:

-zbadanie barwy i odczynu wodnego roztworu aldehydu mrówkowego,

-przeprowadzenie próby Tollensa i Trommera zgodnie z instrukcją przygotowaną na podstawie podręcznika – uczniowie wykonują doświadczenia w zespołach,

-wyjaśnienie zdolności aldehydu mrówkowego do polimeryzacji

3. Część podsumowująca

-prezentacja wyników doświadczeń,

-sporządzenie notatki w zeszycie wg schematu: -cel doświadczenia

                                                                             -sprzęt laboratoryjny

                                                                             -odczynniki

                                                                             -czynności

                                                                             -obserwacje

                                                                             

-na podstawie doświadczeń uczniowie dochodzą do wniosku, iż aldehyd mrówkowy ma właściwości redukujące, wybrany uczeń zapisuje na tablicy wniosek i proponuje schemat zachodzących reakcji reakcje,

-wyjaśnienie właściwości redukcyjnych grupy aldehydowej,

-poznanie sposobu obliczania stopnia utlenienia pierwiastków związkach organicznych na przykładzie poznanych na lekcji reakcji,

-ocena uczniów-bardziej aktywni otrzymują ocenę, mniej aktywni plus.

4. Zadanie domowe –nauczyciel podaje numery zadań ze zbioru zadań ( obowiązkowe i nadobowiązkowe).