www.przyrodnik.com www.awans.przyrodnik.com

CHEMIA                                                                                                        KLASA  I    SEMESTR  I

 

1.      Zjawiskiem chemicznym jest:

a)      rdzewienie żelaza

b)      kwaśnienie mleka

c)      topnienie lodu

d)      prawdziwe są odpowiedzi a i b

2.      Pierwiastek chemiczny jest to :

a)      każda substancja w stanie stałym

b)      substancja prosta, której nie można rozłożyć na prostsze

c)      substancja, która powstaje w wyniku reakcji chemicznej

d)      substancja, którą można rozłożyć na prostsze

3.      Przebieg pewnej reakcji jest następujący:

                             Magnez  +    dwutlenek węgla                    tlenek magnezu   +   węgiel

       Produktami tej reakcji są:

a)      magnez i tlenek magnezu

b)      dwutlenek węgla i węgiel

c)      magnez i dwutlenek węgla

d)      tlenek magnezu i węgiel

4.      Pewien gaz zmieszany z powietrzem zapala się wybuchowo . Gazem tym może być:

a)        wodór

b)        azot

c)        tlen

d)        żaden z wymienionych gazów

5.      Który pierwiastek występuje w dużej ilości we Wszechświecie , ale w małej ilości na Ziemi?

a)        wodór

b)        azot

c)        węgiel

d)        tlen

6.      Woda jest to :

a)       mieszanina tlenu i wodoru

b)      związek chemiczny tlenu i wodoru

c)       tlenek wodoru

d)      odpowiedzi b  i  c są prawdziwe

7.      W którym przypadku tlen jest składnikiem mieszaniny jednorodnej:

a)      w tlenku wodoru

b)      w parze wodnej

c)      w powietrzu

d)      w dwutlenku węgla

8.      W skład powietrz wchodzą :

a)      tylko pierwiastki

b)      tylko związki chemiczne

c)      substancje proste i złożone

d)      wszystkie odpowiedzi są błędne

9.      Przebieg pewnej reakcji jest następujący:

                      Tlenek żelaza ( II )    +    węgiel                tlenek węgla ( IV )   +   żelazo

        Podczas tej reakcji:

a)      tlenek węgla ( IV ) jest reduktorem

b)      węgiel utlenia się

c)      węgiel jest reduktorem

d)      odpowiedzi  b  i  c  są prawdziwe

 

 

 

 

10.  Objętość tlenu w sali o wymiarach :  10m  x  5m  x  3m  wynosi :

a)      30m³

b)      150m³

c)      20m³

d)      nie można obliczyć

11.  Gaz, który podtrzymuje spalanie to:

a)      azot

b)      wodór

c)      tlen

d)      neon

12.  Atom jest zbudowany z:

a)      jądra atomowego i elektronów

b)      z protonów i neutronów

c)      tylko z elektronów

d)      tylko z jądra atomowego

13.  Wokół jądra atomowego na powłokach krążą:

a)      protony

b)      neutrony

c)      elektrony

d)      nukleony

14.  Każdy atom jest elektrycznie:

a)      ujemny

b)      obojętny

c)      dodatni

d)      atom nie zawiera ładunków elektrycznych

15.  Elektrony walencyjne są to:

a)      elektrony tylko na pierwszej powłoce elektronowej

b)      wszystkie elektrony

c)      tylko pierwszy i drugi elektron

d)      elektrony najbardziej oddalone od jądra atomowego

16.  Nukleony to:

a)      tylko protony

b)      tylko elektrony

c)      elektrony i neutrony

d)      protony i neutrony

17.  Liczba  Z oznacza:

a)      liczbę porządkową

b)      liczbę masową

c)      liczbę atomową

d)      odpowiedzi  a  i  c  są prawdziwe

18.  Uzupełnij tabelkę:

 

Nazwa pierwiastka

symbol

Numer grupy

Numer okresu

Liczba atomowa

Liczba protonów w atomie

Liczba elektronów w atomie

Liczba powłok elektronowych

Liczba elektronów walencyjnych

 

Węgiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlen